فصل اول – کلیات و اهداف

ماده۱ – نام:

انجمن ايذه‌ايها و باغمكلي‌هاي مقيم تهران و كرج که در اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می‌شود.

ماده ۲ – تابعیت:

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا است.

ماده ۳ – نوع فعالیت:

انجمن تشکلی است اجتماعی و فرهنگی و غیر تجاری که ضمن رعایت کامل قوانین کشوری طبق مفاد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۴ – مرکز فعالیت :

مرکز اصلی این انجمن در تهران است و در صورت لزوم می‌تواند برابر مقررات در كرج دفتر یا نمایندگی دایر نمایند.

ماده ۵ – مدت فعالیت :

از تاریخ تشکیل به مدت نا محدود می باشد.

ماده ۶ – اهداف انجمن:

الف) ایجاد روحیه تعاون ، همبستگی و اتحاد بین اعضاء به منظور ارائه‌ی توانمندی‌های بهتر در جهت انجام فعالیت‌های اجتماعی و عام‌المنفعه.
ب) فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضاء برای رونق همه جانبه شهرستان‌هاي ايذه و باغملك و رفع مشکلات ايذه‌ايها و باغملكي‌هاي مقیم تهران و كرج.

ج) شناخت و بکار گیری استعدادهای درخشان اقشار مختلف به ویژه نسل جوان همشهري به منظور ارتقای استعدادهای آنان در جهت اهداف و برنامه‌های انجمن.

د)همکاری و تعامل با همشهري‌هاي مقیم منطقه و سازمان‌ها ، ارگان‌ها، ادارات و نهادهای شهری ، استانی و کشوری در جهت حل مشکلات شهرستان‌هاي ايذه و باغملك و همشهريان مقیم تهران و كرج و مشارکت در امور اجتماعی جامعه.

هـ) کوشش جهت شناخت و معرفی مناسب چهره‌های خدوم همشهري به جامعه مقيم مركز و ایران.

و) شناخت و معرفی مشاهیر همشهري و آثار آنان به جامعه و استفاده از تخصص و هنر آنان در جهت ارتقاء اهداف انجمن.

ز) تشکیل جلسات ، گردهمایی‌های عمومی در زمینه‌های فرهنگی ، مذهبی و غیره و انجام امور خیریه نظیر تشکیل صندوق قرض‌الحسنه ، کمک به سالمندان ، همچنین کمک به چاپ و انتشار آثار بزرگان علم و ادب همشهري و اعضای انجمن در حد امکانات.

ح)احداث یا کمک به توسعه واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی و مذهبی در ايذه و باغملك و یا سایر شهرستان‌ها برای ايذه‌ايها و باغملكي‌هاي مقیم در آن مکانها.

ط) هماهنگی و ایجاد ارتباط با سایر مجامع ، کانون‌ها و تشکیلات بختياري‌هاي مقیم در سایر شهرستان‌ها.

ی)تلاش در جهت گسترش و حفظ گویش محلي که شاخه‌ای است از زبان فارسی دری و سعی در جهت حفظ و معرفی آثار و ابنیه تاریخی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش گردشگری در ايذه و باغملك.

فصل دوم – شرایط عضویت

ماده۷ -
انجمن دارای دو نوع عضو رسمی و افتخاری است.

ماده۸ -
شرایط عضویت اعضای رسمی:
الف) افرادی که اصالتاً ايذه‌اي و باغملكي بوده ( ايذه‌اي و باغملكي بودن آنان عرفاً مورد تایید باشد) و محل سکونت آنهادر تهران يا كرج است.
ب) قبول مفاد اساسنامه و پایبندی به آن.
ج) تکمیل و ارائه فرم عضویت توسط شخص متقاضی و پرداخت حق عضویت مصوب.
د)عدم اشتهار به فساد اجتماعی و اخلاقی.
هـ)التزام به شرکت در جلسات انجمن طبق برنامه‌های مصوب( مگر در موارد خاص طبق اساسنامه و آئین نامه‌های تصویبی).
و) داشتن حداقل پانزده (۱۵) سال تمام.
تبصره ۱- پذیرش اعضاء با درخواســت کتبـی به هیئت مـدیره و تصویب کمیته پذیرش انجام می‌پذیرد( چگونگی انتخاب پذیرش و شرح وظایف و نحوه عمل این کـمیته در آئین‌نامـه‌های تصویبی مشخص خواهد شد).
تبصره ۲- هیچ‌کس را نمی‌توان برای عضو شدن در انجمن اجبار کرد و یا از انصراف منع نمود.
تبصره ۳- نوع شغل و جنسیت افراد ایجاد محدویت عضویت در انجمن را نمی‌نماید.

ماده ۹ -
شرایط اعضای افتخاری:
افراد علاقمند به ايذه و باغملك و فرهنگ آن در صورت نداشتن قسمتی یا کل شرط الف ماده هشت(۸) و در صورت داشتن سایر شرایط می‌توانند در انجمن عضو افتخاری باشند.
تبصره۱- پذیرش اعضای افتخاری با پیشنهاد حداقل دو(۲) عضو انجمن به هیئت مدیره و تصویب آن امکان‌پذیر است.
تبصره۲- اعضای افتخاری نمی‌توانند جزء ارکان انجمن انتخاب شوند.

ماده۱۰-
میزان حق عضویت سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ماده۱۱-
لغو عضویت اعضاء در مورد اعضای رسمی با از دست دادن هر یک از شرایط مندرج در ماده هشت(۸) اساسنامه و در مورد اعضای افتخاری با از دست دادن بندهای ؛؛ب؛؛ تا ؛؛و؛؛ ماده هشت(۸) اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب داوری و نظارت انجام می‌گردد.

ماده۱۲ -

انصراف از عضویت باید با درخواست کتبی به هیئت مدیره انجام پذیرد.

ماده۱۳-
حداقل تعداد اعضای انجمن همواره نباید از صد(۱۰۰) نفر کمتر باشد و در صورت عدم احـراز این شـــرایط هیئت مدیره باید حداکثر ظرف سه(۳) ماه نسبت به تکمیـل اعضاء اقـدام نماید در غیـر این صـورت هیـئت مدیره موظف به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده شورای مرکزی بوده‌ تا نسبت به ادامه کار انجمـن یا انحلال آن اتخاذ تصمیم نماید.
فصل سوم- ارکان انجمن

ماده۱۴ –

ارکان انجمن عبارتند از :

الف) هیئت موسس ب) شورای مرکزی ج) هیئت مدیره د)هیئت داوری و نظارت هـ) نمایندگان کمیته‌ها.

تبصره – فعالیت اعضاء ارکان انجمن افتخاری است.

الف- هیئت موسس:

ماده۱۵-

این هیئت شامل نه(۹) نفر می‌باشد که شرح وظایف آن عبارتند از:
۱- تدوین و تنظیم اساسنامه.
۲- تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی شورای مرکزی و انجام مقـدمات برگزاری انتخـابات اولین دوره هیئت مدیره و هیئت داوری و نظـارت.
۳- نظارت بر انتخابات اولین دوره هیئت مدیره و هیئت داوری و نظارت و اعلام نتایج انتخابات.
۴- انجام کلیه وظایف سایر ارکان انجمن تا زمان انتخاب اولین دوره این ارکان.

تبصره- هیئت موسس از زمان اعلام موجودیت انجمن حداکثر در مدت یکسال موظف به تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شورای مرکزی خواهد بود.

ماده۱۶-

چنانچه اعضای موسس داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا هیئت داوری و نظارت باشند نمی‌توانند به عنوان ناظر بر انتخابات موضوع بند سه(۳) ماده پانزده (۱۵) انجام وظیفه نمایند و چنانچه کمتر از پنج(۵)نفر از بین اعضای هیئت موسس برای نظارت براین انتخابات باقی بمانند از بین نمایندگان کمیته‌ها که داوطلب عضویت در هیئت‌های مدیره یا داوری و نظارت نیستند تا رسیدن به حد نصاب پنج(۵) نفر توسط اعضای شورای مرکزی جهت نظارت ، انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۷-

وظایف هیئت موسس بعد از انتخابات هیئت مدیره و هیئت داوری و نظارت اولین دوره و اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و بعد از آن مسئولیتی در انجمن نخواهند داشت.

ب- شورای مرکزی:

ماده۱۸-

این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در امور انجمن است که از اجتماع نمایندگان کمیته‌ها ( هر کمیته یک الی هفت(۱-۷) نفر به صورت مجمع عمومی عادی و یا فوق‌العاده تشکیل می‌گردد و اعضای آن که برای مدت دو (۲) سال انتخاب می‌شوند هر کدام فقط دارای حق یک رای هستند.

ماده۱۹-

مجمع عمومی عادی شورای مرکزی هر سال حداقل سه(۳) بار تشکیل خواهد شد.

ماده۲۰-

مجمع عمومی فوق‌العاده شورای مرکزی می‌تواند در هر زمان و با شرایط زیر تشکیل گردد.

الف) با تقاضای هیئت مدیره یا هیئت داوری و نظارت.

ب) تقاضای یک‌سوم اعضاء شورای مرکزی.

ماده۲۱-

کلیه تصمیمات مجامع عمومی شورای مرکزی باید بلافاصله به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و در دفتر صورت‌جلسات ثبت و جهت اجراء به ارکان انجمن ابلاغ گردد و امضاء صورت‌جلسه به معنای ابلاغ به ارکان مربوطه است.

تبصره۱- صورت‌جلسات مجامع عمومی باید به عنوان سند همواره در انجمن نگهداری شود.

تبصره ۲- در جلسات شورای مرکزی سایر اعضای انجمن با دعوت هیئت مدیره بدون داشتن حق رای می‌توانند شرکت کنند.

ماده۲۲-

جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) را هیئت رئیسه منتخب از بین اعضای شورای مرکزی مرکب از یک رئیس ، یک نایب رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می‌نمایند.

تبصره۱- کاندیدای هیئت رئیسه پس از اعلام و قبول نامزدی خود در ابتدای هر مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره۲- هیئت رئیسه نباید از بین اعضاء هیئت مدیره یا هیئت داوری و نظارت انتخاب شوند.

ماده۲۴-

زمان و محل تشکیل و دستور جلسات مجامع عمومی( عادی و فوق‌العاده) باید حداقل پانزده(۱۵) و حداکثر سی(۳۰) روز قبل از تشکیل به صورت مقتضی توسط هیئت مدیره به اطلاع اعضاء شورای مرکزی برسد.

ماده ۲۵-

ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی برگ حضور و غیابی است که حاضرین در بدو ورود امضاء می‌نمایند.

مجمع عمومی عادی شورای مرکزی:

ماده ۲۶-

وظایف مجمع عمومی عادی شورای مرکزی به شرح زیر می‌باشد:

الف) انتخاب، عزل وقبول استعفای اعضای (اصلی و علی‌البدل) هیئت مدیره و هیئت داوری و نظارت.

ب) تعیین خط مشي و سیاست‌های کلی انجمن در زمینه‌های مختلف و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و آئین‌نامه‌هایی که به موجب اساسنامه باید توسط شورای مرکزی به تصویب برسد.

ج- استماع و بررسی گزارش‌ها و عملکرد هیئت مدیره و هیئت داوری و نظارت.

د- بررسی وضعیت مالی، تصویب تراز نامه ، بودجه انجمن و تصویب حق عضویت سالیانه اعضاء.

هـ) تصویب ایجاد یا انحلال کمیته‌ها، شعب یا دفاتر نمایندگی در سایر مناطق.

وـ تعیین نشریه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های انجمن.

ماده ۲۷-

جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به اضافه یک نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد که مصوبات با رای موافق اکثریت اعضای حاضر ، لازم‌الاجرا می‌گردند.

تبصره- چنانچه تعداد اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی عادی در اولین نوبت به حد نصاب نرسد ، جلسه بعدی حداکثر به فاصله بیست(۲۰) روز از دعوت قبل با دعوت مجدد هیئت مدیره و با حضور هر تعداد از اعضای شورای مرکزی رسمیت خواهد یافت که دراین صورت مصوبات با رای موافق دوسوم اعضاء لازم‌الاجرا خواهند شد.

ماده ۲۸-

هر یک از اعضای شورای مرکز ی می‌توانند حداقل پنج(۵) روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی مورد یا مواردی غیر از دستور جلسه را برای طرح در همان مجمع به هیئت مدیره اعلام نمایند و هیئت مدیره موظف است حداکثر پنج(۵) مورد از پیشنهادات رسیده را به ترتیب وصول در شروع جلسه طرح تا در صورت تصویب در دستور کار مجمع عمومی عادی قرارگیرند.

مجمع عمومی فوق‌العاده شورای مرکزی:

ماده ۲۹-

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

الف) تغییر، الحاق یا حذف مواردی از اساسنامه.

ب) بررسی و اتخاذ تصمیم در مواردی که اساسنامه پیش‌بینی نشده یا از عهده تصمیم ‌گیری شورای مرکزی خارج است.

ج) بررسی و تصمیم ‌گیری در مورد انحلال انجمن و انتخاب هیئت تصفیه.

تبصره- پیشنهاد هر گونه تغییری در موارد اساسنامه توسط هیئت مدیره و یا با درخواست کتبی حداقل نصف اعضای شورای مرکزی قابل طرح می‌باشد.

ماده ۳۰-

جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل با حضور سه‌چهارم اعضای شورای مرکزی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تایید سه‌چهارم اعضای حاضر در جلسه لازم‌الاجرا است.

تبصره – در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء در نوبت اول ، جلسه بعدی حداکثر پس از بیست(۲۰) روز برای دوم با هر تعداد از اعضای حاضر شورای مرکزی تشکیل می‌گردد در این صورت تصمیمات مجمع با راي چهارپنجم حاضرین لازم‌الاجرا خواهد بود.

ج) هیئت مدیره:

هیئت مدیره پس از شورای مرکزی عالیترین رکن انجمن است که مسئولیت هدایت و پیشبرد اهداف انجمن را مطابق مقررات اساسنامه بر عهده خواهد داشت و در امور مربوط به فعالیت انجمن در برابر شورای مرکزی مسئول است.

ماده ۳۲-

هیئت مدیره متشکل از یازده(۱۱) نفر عضو اصلی و سه(۳) نفر عضو علی‌البدل است که از میان اعضای شورای مرکزی در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی پس از کاندید شدن برای مدت دو(۲) سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۳۳-

هیئت مدیره موظف است حداکثر سه(۳) ماه قبل از پایان تصدی خود مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات کمیته ها جهت انتخاب نمایندگان کمیته‌های دوره بعد را فراهم نموده به طوری که حداکثر یکماه قبل از اتمام دوره مدیریت خود ، شورای مرکزی و هیئت مدیره و هیئت داوری و نظارت دوره بعد انتخاب گردند.

تبصره- هیئت مدیره باید حداکثر ده(۱۰)روز بعد از انتخابات هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و از بین خود ترکیب زیر را انتخاب می‌نمایند که شرح وظایف و حدود اختیارات آنها را آیین‌نامه‌های داخلی مشخص می‌کند:

الف) رئیس هیئت مدیره( دبیر کل) ب) نایب ریئس هیئت ج) مسئول امور مالی د) مسئول روابط عمومی(سخنگو) هـ) منشی و) شش (۶) نف عضو اصلی.

ماده ۳۵-

جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل هشت(۸) نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با رعایت مفاد اساسنامه و رای مثبت حداقل شش(۶) نفر از اعضاء لازم‌الاجرا است.

ماده ۳۶-

جلسات هیئت مدیره حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد شد و شرکت اعضا آن در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه(۳) جلسه متوالی یا پنج(۵) جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۱- هیئت مدیره می‌تواند علاوه بر جلسات ماهانه خود بنا به ضرورت با دعوت رئیس هیئت مدیره، جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

تبصره ۲- چگونگی تشکیل جلسات و شرح وظایف هر یک از اعضاء و چگونگی کار هیئت مدیره و هیئت داوری و نظارت براساس آئین‌نامه داخلی خواهد بود که در جلسه مشترک هیئت مدیره و هیئت داوری و نظارت تهیه و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده ۳۷-

وظایف هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

۱- ثبت انجمن و اخذ مجوز قانونی فعالیت از مراجع ذیربط یا تمدید آن.

۲- تلاش در جهت تحقق اهداف انجمن و اجرای مصوبات شورای مرکزی.

۳- تلاش در جهت حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء.

۴- تشکیل جلسات مجامع عمومی و پیگیری و اجرای مصوبات آنها طبق اساسنامه آئین‌نامه‌ها.

۵- عضوگیری و سازماندهی اعضاء در قالب کمیته‌های مختلف و صدور کارت رسمی جهت اعضاء.

۶- تشکیل کمیته‌های مختلف پس از تصویب شورای مرکزی و نظارت بر عملکرد آنها و ایجاد هماهنگی میان تصمیمات کمیته‌ها.

۷- بررسی و پیشنهاد آئین‌نامه‌های داخلی کمیته‌ها به شورای مرکزی جهت تصویب.

۸- دریافت و بررسی پیشنهادات مناسب و ارائه آنها به کمیته‌ها و مجامع عمومی بر حسب مورد.

۹- بررسی و تصویب پیشنهادات رسیده از کمیته‌ها و طرح آنها در شورای مرکزی در صورت لزوم.

۱۰- همکاری با هیئت داوری و نظارت در چارچوب مقررات انجمن.

۱۱- صدور و انتشار بیانیه‌ها ، اطلاعیه‌ها، تشکیل همایش ها، جلسات عمومی، چاپ خبرنامه و انجام مصاحبه.

۱۲- تنظیم گزارشات مالی و غیر مالی و ارائه به مجمع عمومی شورای مرکزی.

۱۳- حفظ و تنظیم اسناد و مدارک و صورت‌جلسات و دفاتر مالی انجمن و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول انجمن.

۱۴- ایجاد ارتباط با سایر مجامع و تشکل‌های غیر دولتی در چارچوب اهداف انجمن و معرفی نماینده به این تشکلها.

۱۵- طرح و تدوین برنامه‌ها و روش‌های مربوط به تحقق اهداف انجمن.

۱۶-جمع‌آوری حق عضویت ، قبول هدایا و کمک‌های مالی در چارچوب مقررات مالی و اهداف انجمن.

۱۷- افتتاح یا بستن حساب در بانک‌های رسمی کشور ،پرداخت دیون و دریافت مطالبات انجمن.

۱۸- همکاری و انجام مکاتبات لازم با سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌ها یا تشکل‌های غیر دولتی جهت پیشبرد اهداف انجمن.

۱۹- به کارگیری مشاوران، وکلا یا استخدام کارکنان موظف و تعیین دستمزد جهت آنها و پرداخت هزینه‌های جاری در حد توان مالی انجمن و مقررات مالی آن.

۲۰- انجام معاملات قانونی و ضروری احداث، رهن، اجاره یا خرید محل جهت انجمن یا جلسات آن در حد توان مالی انجمن و انجام تشریفات قانونی آن.

تبصره ۱- هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور آن با امضای رئیس هیئت مدیره و مسئول امور مالی انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور انجمن مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن و رعایت مقررات مالی و آئین‌نامه‌های مصوب و در چارچوب اساسنامه را دارا است(جزء درباره موضوعاتی که به موجب اساسنامه به سایر ارکان انجمن واگذار گردیده است).

ماده ۳۸-

دواطلبان عضویت در هیئت مدیره (به جزء اولین دوره) حداقل باید دارای بیست (۲۰) ماه سابقه عضویت در انجمن باشند.

ماده ۳۹-

رئیس هیئت مدیره مسئول حسن اجراء کلیه امور انجمن و اداره جلسات هیئت مدیره بوده که در غیاب او نایب رئیس انجمن وظایف وی را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۴۰- عزل هیئت مدیره (انفرادی یا جمعی) در صورت تخلف از انجام وظایف محوله با گزارش کتبی و مستند هیئت داوری و نظارت یا یک‌سوم اعضای شورای مرکزی یا ده(۱۰) نفر از اعضاء و تصویب مجمع عمومی عادی انجام می‌پذیرد.

د)هیئت داوری و نظارت:

ماده ۴۱-

هیئت داوری و نظارت متشکل از پنج(۵) نفر عضو اصلی و دو (۲) نفر عضو علی‌البدل است که برای مدت دو(۲)سال توسط رای مخفی اعضاء شورای مرکزی و از بین آن شورا در جلسه مجمع عمومی عادی شورای مرکزی انتخاب می‌شوند، و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۴۲-

وظایف هیئت داوری و نظارت عبارت است از:

الف) نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آئین نامه‌ها و مصوبات سایر ارکان انجمن.

ب) ارائه گزارش عملکرد هیئت داوری و نظارت به مجمع عمومی شورای مرکزی.

ج)رسیدگی و نظارت بر امور مالی انجمن و بررسی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجامع عمومی و اظهار نظر درباره صحت گزارشات مالی.

د) دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات ارکان و اعضاء انجمن و تهیه گزارش جهت مجامع عمومی بر حسب مورد.

هـ) نظارت بر انتخابات شورای نمایندگان کمیته‌ها.

تبصره- چگونگی اداره جلسات هیئت داوری و نظارت و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء ارکان آن براساس آئین‌نامه‌هایی خواهد بود که در جلسه مشترک هیئت داوری و نظارت و هیئت مدیره تهیه و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده ۴۳-

هیئت داوری و نظارت حداکثر ده (۱۰) روز بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای مخفی از بین اعضاء خود ترکیب زیر را مشخص خواهد نمود:

الف) یک نفر رئیس ب) یک نفر نایب رئیس ج) یک نفر منشی د) دو نفر عضو رسمی.

ماده ۴۴-

جلسات هیئت داوری و نظارت حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌گردد و تصمیمات و مصوبات آن را با رای مثبت حداقل چهار(۴) نفر از اعضاء اصلی لازم‌الاجراء است.

ماده ۴۵-

اعضاء هیئت داوری و نظارت بدون داشتن حق رای و دخالت در تصمیمات هیئت مدیره می‌توانند در جلسات هیئت مدیره یا کمیته‌ها شرکت نمایند.

ماده ۴۶-

شرایط کاندیدای عضویت در هیئت داوری و نظارت عبارتند از :

الف) داشتن حداقل سی‌‌و‌پنج(۳۵) سال سن.

ب) داشتن حداقل سه(۳) سال سابقه عضویت در انجمن (به استثناء انتخابات دوره‌های اول و دوم هیئت داوری و نظارت).

ج) داشتن توانایی و تجربه در امور داوری و نظارت.

ماده ۴۷-

هیئت داوری و نظارت می‌تواند در هر زمان هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مالی و غیر مالی انجمن را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوطه  را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره- در صورت تصویب هیئت داوری و نظارت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده شورای مرکزی هیئت مدیره موظف است حداکثر در مدت بیست‌و‌پنج(۲۵) روز مقدمات تشکیل مجمع عمومی را فراهم نماید.

ماده ۴۸-

هیئت مدیره و داوری و نظارت تا زمان انتخاب جانشین یا هیئت‌های دور بعد مسئولیت انجام وظیفه در انجمن را بر عهده دارد.

ماده ۴۹-

هر فرد در زمان پذیرش عضویت براساس علاقه ، زمینه‌شغلی و توانایی‌های خود می‌بایست عضویت و فعالیت در یکی از کمیته‌های متشکله در انجمن را بپذیرد که به عنوان کمیته اصلی عضو تلقی میگردد. کمیته‌های انجمن عبارتند از:

۱- کمیته پژوهشی- فرهنگی- اجتماعی

۲- کمیته اجرایی – آموزش – پذیرش

۳- کمیته اقتصاد – فناوري- تعاون – رفاه اجتماعی

۴- کمیته بهداشت – درمان

۵- کمیته مذهبی

۶- کمیته فنی مهندسی- عمران

۷- کمیته حقوقی

۸- کمیته جوانان

۹- کمیته ورزشی – هنری

۱۰- کمیته زنان

ماده ۵۰-

ایجاد کمیته‌های جدید، ادغام و یا انحلال آنها بنا به ضرورت و تشخیص و پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای مرکزی امکان‌پذیر است. هر کمیته می‌تواند بنا به ضرورت و با توجه به نوع فعالیت‌های آن کمیته ، زیر کمیته‌هایی را پیشنهاد و پس از تصویب هیئت مدیره تشکیل و سازماندهی نماید.

ماده ۵۱-

هر کمیته توسط شورایی مرکب از یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس ، یک نفر منشی و دو عضو اصلی که از بین اعضاء کمیته با رای مخفی و توسط اعضاء آن کمیته برای مدت بیست‌و‌یک (۲۱) ماه و به عنوان نمایندگان آن کمیته انتخاب خواهند شد، اداره می‌گردد.

تبصره – هر کمیته سه(۳)نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل جهت شورای فوق‌الذکر انتخاب خواهند نمود.

ماده ۵۲-

اعضای هر کمیته نمایندگاه خود را جهت عضویت در شورای مرکزی به شرح ذیل انتخاب و معرفی می‌نمایند:

الف)به ازاء یک الی ده(۱۰)نفر عضو ،یک نفر (که رئیس شورای نمایندگان کمیته خواهند بود).

ب) به ازاء یازده(۱۱) الی سی(۳۰) نفر عضو ، دو(۲) نفر(که رئیس و نایب رئیس شورای نمایندگان کمیته خواهند بود).

ج) به ازاء سی‌ویک(۳۱) الی پنجاه(۵۰) نفر عضو سه(۳) نفر (شامل رئیس و نایب‌رئیس و منشی کمیته خواهند بود).

د) به ارزاء پنجاه‌و‌‌یک(۵۱) الی هشتاد(۸۰) نفر عضو، چهار(۴) نفر ( شامل رئیس و نایب رئیس و منشی و یک عضو اصلی کمیته خواهند بود).

هـ) به ازاء هشتاد‌و‌یک(۸۱) الی یکصد‌و‌پنجاه(۱۵۰) نفر عضو ، پنج(۵) نفر ( شامل کلیه اعضاء اصلی شورای کمیته خواهندبود).

و) به ازاء یکصد‌و‌پنجاه‌و‌یک(۱۵۱) الی سیصد(۳۰۰) نفر عضو ، شش(۶) نفر (شامل کلیه اعضاء اصلی و یک عضو علی‌البدل از نمایندگلن کمیته خواهند بود).

ز) به ازاءسیصد‌و‌یک(۳۰۱) نفر به بالا عضو،هفت(۷) نفر ( شامل کلیه اعضاء اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهند بود).

ماده ۵۳-

در زمان انجام انتخابات شورای نمایندگان کمیته‌ها، نماینده یا نمایندگان هیئت داوری و نظارت ( به تشخیص هیئت داوری و نظارت) در جلسه انتخابات حاضر و پس از نظارت بر انجام اتخابات صحت و نتایج آن را تایید و اعلام خواهند نمود.

ماده ۵۴-

انجام کلیه امور جاری در کمیته‌ها و هماهنگی آن کمیته با سایر ارکان انجمن و تشکیل جلسات درون کمیته‌ای توسط شورای نمایندگان کمیته انجام می‌پذیرد و این شورا در برابر هیئت مدیره در انجام امور انجمن مسئول و پاسخگو است.

ماده۵۵-

کمیته‌ها کلیه مکاتبات خود را با سازمان‌ها، ادارات، ارگان‌ها،اشخاص و تشکل‌های دولتی و غیر دولت را از طریق هیئت مدیره انجام خواهند داد، مگر اختیارات لازم از هیئت مدیره به آنان رسماً تفویض شده باشد.

ماده ۵۶-

کمیته‌ها حساب بانکی مستقلی نداشته و امور مالی آنها زیر نظر بخش مالی هیئت مدیره انجام می‌گیرد.

ماده ۵۷-

کلیه تصمیمات و فعالیت‌های کمیته‌ها باید در چهارچوب اساسنامه و آئین‌نامه‌های مصوب انجام پذیرد.

ماده ۵۸-

اعضاء هر کمیته می‌توانند در چهارچوب اهداف انجمن با سایر کمیته‌ها همکاری داشته باشند ولی جزء نمایندگان کمیته‌‌های غیر اصلی خود نمی‌توانند انتخاب شوند.

ماده ۵۹-

وظایف شورای نمایندگان کمیته‌ها عبارتند از:

۱- تلاش در جهت عضوگیری و تشویق افراد به عضویت و معرفی به کمیته پذیرش.

۲- برنامه‌ریزی جهت انجام فعالیت‌های اجرایی مناسب.

۳- تنظیم گزارش صورت‌جلسات با جمع‌آوری پیشنهادات و نظرات جهت ارائه به هیئت مدیره.

۴- تشکیل جلسات مستمر درون کمیته‌ای و شرکت اعضاء در آن.

۵- برگزاری جلسات آموزشی – توجیه‌ای درون کمیته‌‌ای.

۶- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه داخلی کمیته‌ها و زیر کمیته‌ها و ارائه به هیئت مدیره.

تبصره – شرح وظایف هر کمیته و نوع فعالیت آن ، چگونگی اداره هر کمیته و سایر وظایف اعضاء در آئین‌نامه‌های کمیته‌‌‌ها که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید مشخص خواهد شد.

ماده ۶۰-

نقل و انتقالات اعضاء در بین کمیته‌ها منوط به درخواست کتبی و موافقت شورای نمایندگان کمیته مقصد و با هماهنگی با کمیته پذیرش بلامانع است.

ماده ۶۱-

نقل و انتقالات اعضاء در بین کمیته ها می‌بایست حداقل دو(۲) ماه قبل از شروع انتخابات نمایندگان کمیته‌ها پایان یافته باشد و تا زمان اتمام انتخابات نمایندگان کمیته‌ها ممنوع است.

فصل چهارم – بودجه و مقررات مالی

ماده ۶۲-

بودجه انجمن از طریق زیر تامین خواهد شد:

الف) حق عضویت اعضاء.

ب) جمع آوری هدایا ، کمک‌های بلا عوض سازمان‌های دولتی و تشکل‌ها و اشخاص.

ج) قبول وصایا و موقوفات.

د) درآمدهای احتمالی شامل از فعالیت‌های فرهنگی ، پژوهشی و رفاهی انجمن.

ماده ۶۳-

ابتدای سال مالی انجمن از اول فروردین هر سال و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده۶۴-

کلیه وجوه دریافتی انجمن در حساب‌هایی به نام انجمن نزد بانک‌های رسمی کشور نگهداری خواهد شد و برابر مقررات مالی هزینه خواهد گردید.

ماده ۶۵-

درآمد و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع زیربط ارائه خواهد شد.

ماده ۶۶-

هیئت مدیره در هنگام تنظیم دفاتر مالی باید طوری عمل نماید که کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حساب‌های مشخص و جداگانه ثبت گردد به طوری که تهیه ترازنامه در هر زمان توسط مراجع قانونی و یا هیئت داوری و نظارت براحتی امکان‌پذیر باشد.

ماده ۶۷-

افتتاح هر نوع حساب بانکی و برداشت از‌ آنها و یا هر گونه عملیات مالی و اعتباری با تصویب هیئت مدیره صورت می‌گیرد و کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره (و در غیاب او نایب رئیس) و مسئول امور مالی و مهر انجمن معتبر است.

ماده ۶۸-

هیئت مدیره می‌تواند پرداخت هزینه‌های جاری را از دارایی‌های موجود انجمن در چهارچوب اساسنامه تصویب نموده و بپردازد.

فصل پنجم- انحلال و سایر مقررات

ماده ۶۹-

در موارد زیر انجمن منحل خواهد شد:

الف) تقلیل اعضاء با توجه به ماده سیزده(۱۳) اساسنامه.

ب) پیشنهاد و تصویب چهارپنجم اعضاء حاضر در مجمع فوق‌‌العاده شورای مرکزی.

ماده۷۰-

در صورت تصویب انحلال انجمن ، مجمع فوق‌العاده شورای مرکزی حداقل پنج(۵) نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم ( اعم از منقول و غیر منقول)دارایی انجمن را مشخص و به یک یا چند مرکز غیر انتفاعی عام‌المنفعه شهرستان‌هاي ايذه و باغملك واگذار نماید و انحلال انجمن را به مراجع قانونی اعلام کند همچنین یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

ماده ۷۱-

کلیه مدارک رسمی انجمن ، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و مکاتبات رسمی انجمن به امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس کمیته و مهر انجمن خواهد بود.

ماده ۷۲-

انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد و هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارند.

ماده ۷۳-

طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزراتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

ماده ۷۴-

اعضای علی‌البدل ارکان مختلف انجمن در صورت فوت، استعفاء، عزل و معذوریت هر کدام از اعضاء اصلی به ترتیب اولویت آرای ماخوذه، انتخاب و جایگزین می‌شوند.

ماده ۷۵-

چگونگی تشکیل دفاتر نمایندگی یا شعب، شرایط اعضاء و مقررات اداره و نحوه‌ی فعالیت آنها در آئین‌نامه‌های پیشنهادی هیئت مدیره و تصویب شورای مرکزی مشخص خواهند شد.

ماده ۷۶-

این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه ، پنج(۵) فصل ، هفتادوشش(۷۶) ماده و بیست و سه(۲۳) تبصره در تاریخ 03/08/1391 به تصویب نهایی هیئت موسس رسید.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اعضای منتخب هیئت موسس به ترتیب الفبا، عبارتند از آقایان :

1.        

 

+ نوشته شده توسط دبیرخانه انجمن 1 در یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 9:0 |